Kiastos of Lusternia

Information about Kiastos from Lusternia

Name: Kiastos
Full name: Unblooded Kiastos, Keep of Rivius
Name: Kiastos
Level: 57
Race: A one-eyed krokani
Faction: Serenwilde
City: Serenwilde
Guild: Serenguard
Kills: 0
Deaths: 0
Explorerrank: An Itinerant Traveler
Rank: An Itinerant Traveler