Kii of Achaea

Information about Kii from Achaea

Name: Kii
Full name: Free Forestal, Kii Ex'xis-Darkthorne
City: Cyrene
House: (none)
Level: 82
Class: Sylvan
Mob kills: 22506
Player kills: 9
Xp rank: 593
Explorer rank: 590