Asok of Achaea

Information about Asok from Achaea

Name: Asok
Full name: Amoking Kohai Asok Azon Von Chitinous, Ashuran Tiger
City: Ashtan
House: Ashura
Level: 86
Class: Monk
Mob kills: 22305
Player kills: 0
Xp rank: 0
Explorer rank: 2698