Favonius of Achaea

Information about Favonius from Achaea

Name: Favonius
Full name: Qui'Tselaisa Favonius Stormcrow-Xanatov, Dreamseer of Laia
City: Eleusis
House: (none)
Level: 100
Class: Sylvan
Mob kills: 61023
Player kills: 46
Xp rank: 225
Explorer rank: 144