Siena of Achaea

Information about Siena from Achaea

Name: Siena
Full name: Kohai Siena Seir-Sa'Rithven, Ashuran Tiger
City: Ashtan
House: Ashura
Level: 75
Class: Monk
Mob kills: 15492
Player kills: 23
Xp rank: 0
Explorer rank: 2756