Tukio of Achaea

Information about Tukio from Achaea

Name: Tukio
Full name: Rua koha Tukio Celes'Ciel, Sylvan Raven
City: Eleusis
House: Sylvans
Level: 105
Class: Sylvan
Mob kills: 225k
Player kills: 231
Xp rank: 42
Explorer rank: 126