Tukio of Achaea

Information about Tukio from Achaea

Name: Tukio
Full name: Rua koha Tukio Celes'Ciel
City: Eleusis
House: Heartwood
Level: 105
Class: Sylvan
Mob kills: 230k
Player kills: 231
Xp rank: 36
Explorer rank: 125