Tukio of Achaea

Information about Tukio from Achaea

Name: Tukio
Full name: Rua koha Tukio Celes'Ciel, Sylvan Raven
City: Eleusis
House: Sylvans
Level: 104
Class: Sylvan
Mob kills: 220k
Player kills: 231
Xp rank: 40
Explorer rank: 115