Tukio of Achaea

Information about Tukio from Achaea

Name: Tukio
Full name: Rua koha Tukio Celes'Ciel, Sylvan Raven
City: Eleusis
House: (none)
Level: 105
Class: Sylvan
Mob kills: 227k
Player kills: 231
Xp rank: 39
Explorer rank: 128